Error message

  • Notice: Undefined index: pre-dependencies-load in libraries_invoke() (line 222 of /home/ceetraair/domains/ceetraair.com/public_html/modules/libraries/libraries.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in libraries_invoke() (line 222 of /home/ceetraair/domains/ceetraair.com/public_html/modules/libraries/libraries.module).

คำชี้แจงค่า Ft ม.ค. - เม.ย. 2557

คำชี้แจงค่า Ft ม.ค. - เม.ย. 2557

คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 ได้มีมติเรื่อง ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สาหรับการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจาเดือนมกราคม 2557 – เมษายน 2557 เท่ากับ 59.00 สตางค์/หน่วย โดยมีรายละเอียดการพิจารณาของ กกพ. ดังนี้

1. เห็นชอบผลการคานวณประมาณการค่า Ft ขายปลีก ประจาเดือนมกราคม 2557 – เมษายน 2557 เท่ากับ 60.99 สตางค์/หน่วย เพิ่มขึ้นจากค่า Ft ที่เรียกเก็บจากประชาชนในรอบเดือนกันยายน 2556 ถึง ธันวาคม 2556 (54.00 สตางค์/หน่วย) เท่ากับ 6.99 สตางค์/หน่วย

  • 1.1 FAC คือ ส่วนต่างระหว่างประมาณการค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงของ กฟผ. และค่าซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ กับค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าฐาน มีค่าเท่ากับ 59.11 สตางค์/หน่วย คิดเป็นจานวนเงิน 31,780 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดที่ผ่าน เนื่องจากประมาณการการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนการใช้น้ามันเตาและน้ามันดีเซลในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
  • 1.2 AF คือ ส่วนต่างสะสมของค่า Ft เกิดขึ้นจริง กับค่าที่เรียกเก็บในรอบเดือนกันยายน 2556 – ธันวาคม 2556 และนามาใช้ปรับปรุงค่า Ft ในรอบปัจจุบัน มีค่าเท่ากับ 1.88 สตางค์/หน่วย คิดเป็นจานวนเงิน 1,009 ล้านบาท

2. เนื่องจาก ค่า Ft ขายปลีกที่คานวณได้เท่ากับ 60.99 สตางค์/หน่วย เป็นภาระกับประชาชนมากเกินไป จึงเห็นชอบค่า Ft ขายปลีกสาหรับเรียกเก็บจากประชาชนในรอบเดือนมกราคม 2557 – เมษายน 2557 เท่ากับ 59.00 สตางค์/หน่วย เพิ่มขึ้น 5.00 สตางค์/หน่วย จากค่า Ft ที่เรียกเก็บจากประชาชนในรอบเดือนกันยายน 2556 – ธันวาคม 2556 (54.00 สตางค์/หน่วย) โดยให้นาเงินค่าปรับจากการขาดส่งก๊าซธรรมชาติแหล่งเยตากุน จานวน 130.39 ล้านบาท มาปรับลดค่า Ft และให้ กฟผ. รับภาระเป็นค่า Ft ค้างรับเป็นการชั่วคราว เท่ากับ 939.48 ล้านบาท

ดังนั้นสรุป ค่า Ft ขายปลีก สาหรับเรียกเก็บจากประชาชนในรอบเดือนมกราคม 2557 – เมษายน 2557 เท่ากับ 59.00 สตางค์/หน่วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานซีต้า แอร์ (Ceetra Air)
ซ.เพชรเกษม 86 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-804-8763, 088-409-6488, 087-168-1495 โทรสาร 02-804-8055
email. : ceetra.air@gmail.com
website : www.ceetraair.com